Vous êtes ici

Direcció

El director és nomenat pel president, a proposta de l'Assemblea General, per un període de tres anys renovables. El director dirigeix l'activitat de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) en el marc de les orientacions i missions decidides per l'Assemblea i per delegació del president. El director prepara el pressupost i les deliberacions de l'Assemblea i garanteix l'administració general de l'AECT, entre d'altres. 

Exerceix la seva activitat a la seu de l'AECT a Perpinyà.

 

El nou Director general és Xavier BERNARD-SANS. Ell va assumir el càrrec en agost 2017.

 

Sota l'autoritat directa del Director General de l'AECT, el responsable d'Administraciói Finances garanteix la regularitat jurídica de tots els actes de l'AECT, de la gestió dels recursos financers i materials, de la gestió del personal així com de l'organització administrativa i financera de la col·lectivitat.

 

El nou responsable d'Administració i Finances de l'AECT és Guillaume BENHAIEM i va assumir el càrrec el març de 2017.