Vous êtes ici

Assemblea general

 

L'Assemblea General estableix les orientacions de política general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània: cerca la concertació entre els socis, promou projectes específics preveient-ne els mitjans de realització i impulsa l’acció de lobby.

 

Està formada pels presidents en exercici de cadascuna de les regions membres i és presidida pel president de torn de l'Euroregió. Cada president designa un suplent. El secretari general i el director formen part de l'assemblea general amb veu però sense vot. Hi assisteixen també els tècnics de cooperació territorial i afers europeus de les regions membres.