Vous êtes ici

Telecomunicacions

Image: 

Telecomunicacions

Entenem per telecomunicacions (etimològicament: comunicacions a distància) tota transmissió, emissió i recepció a distància, de signes, senyals, escrits, imatges, sons o informacions de tota naturalesa, per cable, radioelectricitat, òptica o altres sistemes electromagnètics.

Les dues darreres dècades han estat marcades per un creixement considerable en els camps de les trucades telefòniques i de les comunicacions mòbils GSM. Aquesta evolució ha vingut acompanyada de fortes reduccions de preus, generades per una baixada dels costos i una competència més gran, així com pel desenvolupament considerable de les xarxes de dades, fonamentalment Internet.

Convertida en una activitat econòmica mundial, la comunicació afavoreix la mundialització i l'establiment de xarxes de les activitats econòmiques.

Les activitats relatives a les telecomunicacions i als nous serveis electrònics també estan fortament sotmeses als reptes de la mundialització, i la creació d'un mercat electrònic sense fronteres -que respecti els objectius lligats a l'interès públic- demana una coordinació internacional reforçada.

Les telecomunicacions han passat, en uns anys, de ser competència exclusiva de l'Estat a una activitat oberta a la competència, i han creat noves necessitats, tant per a les col·lectivitats locals com per als usuaris particulars. Aquestes darreres són reptes per a l'Euroregió: accés a Internet a alta velocitat per a tot el territori, xarxa de cablejat multiserveis, implantació de la TDT (Televisió Digital Terrestre), ampliació del paisatge audiovisual i desenvolupament de la televisió de proximitat, etc.