Vous êtes ici

EuroBIOregion

Image: 

Les administracions tenen un paper propiciador central en les polítiques de creixement econòmic basades en activitats intensives en coneixement. El projecte de l'EuroBIOregió vol propiciar la generació de nous productes i serveis altament competitius en l'àmbit de la biomedicina i la biotecnologia, que permetin a les regions sòcies competir en un context global. Aquesta iniciativa no pretén tan sols generar valor afegit per a les regions involucrades, sinó globalment per a Europa.El procés d'impuls de l'EuroBioregió s'organitzarà en tres fases:

Fase 1. Establir el mapa de l'EuroBIOregió

 

  • Objectiu

Definir el mapa de l'EuroBioregió, així com determinar les potencialitats de cadascuna de les regions que la formen i de l'EuroBioregió com un conjunt.

  • Activitats

o Recerca, recollida i anàlisi d'informació de fonts secundàries sobre dades específiques de cada regió, a nivell nacional i europeu.
o Identificar persones clau en cadascuna de les regions per tal de coordinar la recollida de dades i la seva posterior validació.
o Identificar les principals activitats i línies d'investigació de cadascuna de les regions de l'EuroBioregió.
o Avaluar cadascuna de les regions a partir dels factors clau d'èxit d'un biocluster / bioregió.


Fase 2. Identificar projectes estructurants

 

  • Objectiu

Identificar aquells projectes que s'estan realitzant en cadascuna de les regions i que poden beneficiar-se clarament de la constitució de l'EuroBioregió.

  • Activitats

o Seleccionar persones clau en diferents sectors i regions per realitzar les entrevistes en profunditat.
o Identificar els projectes que s'estan desenvolupant, així com de les investigacions realitzades fins el moment.
o Classificar els projectes segons criteris de potencial de col·laboració.
o Validar els resultats
o Definir un pla de treball


Fase 3. Definir el model de coordinació i gestió de l'EuroBIOregió

 

  • Objectiu

Definir les modalitats de coordinació i gestió que seria convenient utilitzar en l' EuroBioregió.

  • Activitats

o Identificar aquelles modalitats de coordinació i gestió de major èxit en organitzacions similars o en altres bioregions o bioclusters.
o Realitzar un anàlisi comparatiu de les diverses modalitats de coordinació i gestió.
o Validar els resultats
o Proposar la formalització operativa.

 

Enllaços