Vous êtes ici

Mitigació i adaptació al canvi climàtic a l'Euroregió

Convocatòria de projectes 'Mitigació i adaptació al canvi climàtic a l'Euroregió' (prorrogada fins al 30 de novembre de 2011)


(convocatòria tancada)


1- Context

Creada en octubre de 2004, l'Euroregió Pirineus Mediterrània agrupa actualment 4 regions: Catalunya, llles Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.

El seu objectiu és crear "al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del seu territori" (fragment de la Declaració fundacional).

Per tal d'ampliar aquesta cooperació, els membres de l'Euroregió han decidit dotar-se d'un nou instrument jurídic a través de la creació d'una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), que permet a l'Euroregió disposar de personalitat jurídica i de poder posar en pràctica els seus objectius.

Encara que les quatre regions membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània s'hagin compromès en la lluita contra el canvi climàtic elaborant el seus propis Plans Climàtics, és important, en el marc d'aquest espai de cooperació privilegiat, identificar els punts de convergència que permetin multiplicar l'impacte de les polítiques regionals de lluita contra el canvi climàtic.

L'Euroregió Pirineus Mediterrània presenta situacions i riscos específics a les regions que la composen i constitueix per tant un espai privilegiat per posar en pràctica solucions originals adaptades al context de la muntanya i del litoral.

En aquest context, l'Euroregió vol fomentar la cooperació euroregional iniciada pels actors del seu territori en la lluita contra el canvi climàtic a través d'una convocatòria de projectes.

Aquesta convocatòria totalment innovadora té per objectiu destacar els projectes que abordin alhora la problemàtica de la mitigació i adaptació al canvi climàtic en el context mediterrani i a l'escala de l'Euroregió, i que hauran obligatòriament d'incloure accions de cooperació.

L'AECT gestionarà, en nom de l'Euroregió, la convocatòria comuna de projectes, per tal de facilitar les relacions entre els responsables dels projectes així com la coordinació entre les regions.

Es tracta igualment de preveure i d'integrar els efectes del canvi climàtic en les polítiques públiques euroregionals, i de caracteritzar l'Euroregió en relació a la qüestió ambiental.

2- Objectius generals

L'objectiu general d'aquesta convocatòria és la d'animar els actors territorials a treballar en cooperació en la mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'Euroregió Pirineus Mediterrània, a través del turisme, sector econòmic clau en cadascuna de les quatre regions.

Es tracta alhora de consolidar i ampliar les cooperacions existents i d'iniciar-ne de noves en el si de l'Euroregió, que tindran un impacte real sobre el territori euroregional i afavoriran la seva estructuració.

3- Tipus de projectes

Els projectes presentats hauran de contribuir a la sensibilització del sector turístic  sobre l'impacte d'aquesta activitat en el canvi climàtic, a través d'accions de comunicació, d'informació, d'investigació, de formació...

Els projectes proposats hauran doncs de presentar un caràcter estructurant que permeti aconseguir resultats amb un fort impacte pel territori euroregional.

4- Criteris d'elegibilitat

Seran elegibles a la convocatòria de projectes "turisme i canvi climàtic euroregional":

- Les estructures professionals amb personalitat jurídica domiciliades en una de les regions membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (associacions sense ànim de lucre, grups de recerca, societats mercantils amb un capital social total o majoritàriament públic, empreses.);

- Les col·ectivitats territorials i persones jurídiques de dret públic situades al territori de l'Euroregió

La convocatòria de projectes abarca tot tipus d'iniciatives relacionades amb el canvi climàtic en el camp del turisme en la mesura que presentin alhora:

- una dimensió euroregional
- un caràcter professional
- una associació provada entre les 4 regions membres de l'Euroregió (MP, CAT, LR, IB)
- el compromís financer de cadascun dels operadors associats
- una voluntat d'estructuració de l'espai euroregional
- una voluntat de dotar d'un caràcter permanent l'associació.

Els projectes euroregionals presentats hauran de respectar la legislació social vigent i els drets d'autor.

Els projectes euroregionals presentats podran abordar tot tipus d'accions relacionades amb la formació, la recerca, la comunicació, la sensibilització i la informació.

5- Criteris de selecció:

Els responsables dels projectes hauran de:

- demostrar qualitat professional
- proposar criteris d'avaluació que permetin mesurar l'impacte del projecte proposat a nivell de l'Euroregió Pirineus Mediterrània en termes de mitigació de les emissions de gas d'efecte hivernacle i d'adaptació al canvi climàtic en l'àmbit del turisme
- definir el públic objectiu
- demostrar competències en la gestió/implantació de projectes.

Es prestarà especial atenció als projectes que:

- aportin un valor afegit en la construcció de relacions euroregionals
- donin suport a una acció concreta que repercuteixi sobre el ciutadà
- tinguin un impacte mesurable sobre el territori
- siguin estructurants, evolutius i transferibles
- afavoreixin l'economia verda
- presentin un caràcter innovador
- integrin una dimensió ciutadana (respecte pel medi ambient, igualtat d'oportunitats.) així com la dimensió transversal del desenvolupament sostenible (econòmica, social, mediambiental).

L'AECT vetllarà per privilegiar, a igual qualitat, una representació equilibrada del conjunt de les regions membres en els projectes presentats.

No es tindran en compte els projectes que ja s'hagin realitzat. S'ha de tractar de projectes en construcció a l'escala euroregional, que endeguin un procés de veritable cooperació territorial.

6- Calendari:

Les candidatures s'hauran de transmetre abans del 30 novembre de 2011 (prorrogat)

El procediment de selecció es realitzarà en 2 fases:

1ª fase:
Els dossiers presentats seran sotmesos a un comitè tècnic format per representants dels serveis de Medi Ambient de les regions membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i dels serveis de l'AECT.

2ª fase:
Els dossiers elegibles seran sotmesos a una comissió formada per representants polítics de Medi Ambient de les regions membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

7- Finançament

La convocatòria de projectes 2011 està dotada d'un finançament total de 95.000 euros.

El finançament aportat per l'Euroregió no podrà excedir el 50% del cost total de projecte amb un límit de 40.000 euros.

Un projecte beneficiari en el marc d'aquesta convocatòria no podrà rebre cap altre finançament de les Regions de Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, així com dels departaments de medi ambient de Catalunya i les Illes Balears, per a la mateixa iniciativa.

Un responsable de projecte que hagi obtingut un finançament de l'AECT no podrà sol·licitar ajudes euroregionals durant els 2 anys següents, a comptar a partir de la data de la primera presentació de candidatura.

La realització dels projectes no podrà excedir 2 anys a partir de l'atribució de finançament per l'Euroregió.

El finançament s'adjudicarà en 2 pagaments, a petició del responsable del projecte designat com a líder i prèvia presentació dels documents justificatius sol·licitats per l'AECT per conveni: el 50% després de la notificació i el 50% restant, en finalitzar el projecte.

En el cas que el pressupost final del projecte no arribi al pressupost previst declarat, i/o el projecte no es porti a terme en la seva totalitat, el finançament es calcularà proporcionalment a la quantitat de les despeses efectivament justificades, sempre que es demostri la dimensió euroregional del treball realitzat.

8- Modalitats pràctiques

Els candidats hauran d'enviar el seu dossier de sol·licitud de finançament en versió francesa, catalana o espanyola, incloent obligatòriament:

- el formulari administratiu degudament complimentat (annex 1 i 2);

- la carta de compromís de cadascun dels socis indicant la designació del líder del projecte, el compromís amb el projecte presentat i la implicació financera de cadascun dels socis (annex 3 i 4);

- la presentació del líder del projecte i dels socis (descripció de l'estructura, accions realitzades, estatuts);

- la descripció general del projecte (context, objectius, accions previstes, públic objectiu, resultats esperats, mitjans a mobilitzar, calendari de realització, criteris d'avaluació.);

- el pressupost general previst de l'operació;

- el pla de finançament destacant els cofinançaments ja aconseguits i el compromís financer de cada soci de l'Euroregió;

- un certificat del compte bancari del líder del projecte.

Els dossiers incomplets no es tindran en compte. L'AECT enviarà al sol·licitant, després del depòsit del seu dossier, un justificant de recepció de la seva sol.licitud.Les candidatures s'han d'enviar a la seu de l'AECT:

GECT Pyrénées Méditerranée
Convocatòria de projectes « Turisme i Canvi climàtic 2011»
Immeuble Caffarelli
9 place Alphonse Jourdain
31 000 TOULOUSE
+33 (0)5 61 10 20 40